قوانین بودجه سنواتی کل کشور
:..
قوانین بودجه سنواتی کل کشور

برنامه زمان بندی تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال 1395 کل کشور

نامه رئیس جمهور و کلیات

سقف اعتبارات لایحه بودجه سال 1395 کل کشور

دستورالعمل تهیه برنامه سالانه لایحه بودجه سال 1395 کل کشور

دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه دستگاههای اجرایی لایحه بودجه سال 1395 کل کشور

ضمیمه 1 دستورالعمل هزینه یابی فعالیتها لایحه بودجه سال 1395 کل کشور

ضوابط مالی ناظر بر تهیه و تنظیم بودجه سال 1395

بودجه شرکتی لایحه بودجه سال 1395 کل کشور

ضمیمه 2 دستورالعمل طبقه بندی اقتصادی هزینه ها لایحه بودجه سال 1395 کل کشور

دستورالعمل تکمیل فرم های موافقتنامه اعتبارات تملک دارای های سرمایه ای 94
دستورالعمل تکمیل فرم های موافقتنامه اعتبارات هزینه ومنابع 94
فرم تملک دارایی های سرمایه ای
فرم هزینه ای

   قانون بودجه سال 1394کل کشور

  قانون بودجه سال 1393کل کشور

    ماده واحده و جداول کلان منابع و مصارف بودجه
   
پیوست شماره 1 - اعتبار طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای 
   
پیوست شماره 2 - درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی
   
پیوست شماره 3 - بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت
   
پیوست شماره 4 - اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب برنامه  قانون بودجه سال 1392 کل کشور
    
ماده واحده و جداول کلان منابع و مصارف بودجه

    پیوست شماره 1 - اعتبار طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای 
    پیوست شماره 2 - درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی
    پیوست شماره 3 - بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت
    پیوست شماره 4 - اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب برنامه

    قانون بودجه سال 1391کل کشور
    ماده واحده و جداول کلان منابع و مصارف بودجه
    پیوست شماره 1 - اعتبار طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای 
    پیوست شماره 2 - درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی
    پیوست شماره 3 - بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت
    پیوست شماره 4 - اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب برنامه
  قانون بودجه سال 1390 کل کشور
    
ماده واحده و جداول کلان منابع و مصارف بودجه

    پیوست شماره 1 - اعتبار طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای
    پیوست شماره 2 - درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی
    پیوست شماره 3 - بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت
    پیوست شماره 4 - اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب برنامه
  قانون بودجه سال 1389 کل کشور
    
ماده واحده و جداول کلان منابع و مصارف بودجه
    پیوست شماره 1 - اعتبار طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای
    پیوست شماره 2 - درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی
    پیوست شماره 3 - بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت
    پیوست شماره 4 - اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب برنامه
  قانون بودجه سال 1388 کل کشور
    ماده واحده و جداول کلان منابع و مصارف بودجه
    پیوست شماره 1 - اعتبار طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای
    پیوست شماره 2 - درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی
    پیوست شماره 3 - بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت
    پیوست شماره 4 - اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب برتامه


    

  قانون بودجه سال 1387 کل کشور
   
ماده واحده و جداول کلان منابع و مصارف بودجه
   پیوست شماره 1- اعتبار طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای
   پیوست شماره 2- درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی
   پیوست شماره 3- بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت

:.
:.
چهارشنبه 26 مهر 1396

تعداد بازديد از سايت: 121068628
تعداد بازديد زيرپورتال: 861348
اين زيرپورتال امروز: 346
تعداد بازديد اين صفحه: 75750
در امروز: 50559
اين صفحه امروز: 8
خانه | بازگشت |
مهمان (portalguest)


Powered By Sigma ITID.