قوانين بودجه سنواتي كل كشور
:..
قوانين بودجه سنواتي كل كشور  لايحه بودجه سال 1393كل كشور
    
ماده واحده و جداول كلان منابع و مصارف بودجه

    پيوست شماره 1 - اعتبار طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي 
    پيوست شماره 2 - درآمدها و واگذاري دارايي هاي سرمايه اي و مالي
    پيوست شماره 3 - بودجه شركت هاي دولتي، بانك ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت
    پيوست شماره 4 - اعتبارات هزينه و تملك دارايي هاي سرمايه اي بر حسب برنامه
  قانون بودجه سال 1392 كل كشور
    
ماده واحده و جداول كلان منابع و مصارف بودجه

    پيوست شماره 1 - اعتبار طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي 
    پيوست شماره 2 - درآمدها و واگذاري دارايي هاي سرمايه اي و مالي
    پيوست شماره 3 - بودجه شركت هاي دولتي، بانك ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت
    پيوست شماره 4 - اعتبارات هزينه و تملك دارايي هاي سرمايه اي بر حسب برنامه

    قانون بودجه سال 1391كل كشور
    ماده واحده و جداول كلان منابع و مصارف بودجه
    پيوست شماره 1 - اعتبار طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي 
    پيوست شماره 2 - درآمدها و واگذاري دارايي هاي سرمايه اي و مالي
    پيوست شماره 3 - بودجه شركت هاي دولتي، بانك ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت
    پيوست شماره 4 - اعتبارات هزينه و تملك دارايي هاي سرمايه اي بر حسب برنامه
  قانون بودجه سال 1390 كل كشور
    
ماده واحده و جداول كلان منابع و مصارف بودجه

    پيوست شماره 1 - اعتبار طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي
    پيوست شماره 2 - درآمدها و واگذاري دارايي هاي سرمايه اي و مالي
    پيوست شماره 3 - بودجه شركت هاي دولتي، بانك ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت
    پيوست شماره 4 - اعتبارات هزينه و تملك دارايي هاي سرمايه اي بر حسب برنامه
  قانون بودجه سال 1389 كل كشور
    
ماده واحده و جداول كلان منابع و مصارف بودجه
    پيوست شماره 1 - اعتبار طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي
    پيوست شماره 2 - درآمدها و واگذاري دارايي هاي سرمايه اي و مالي
    پيوست شماره 3 - بودجه شركت هاي دولتي، بانك ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت
    پيوست شماره 4 - اعتبارات هزينه و تملك دارايي هاي سرمايه اي بر حسب برنامه
  قانون بودجه سال 1388 كل كشور
    ماده واحده و جداول كلان منابع و مصارف بودجه
    پيوست شماره 1 - اعتبار طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي
    پيوست شماره 2 - درآمدها و واگذاري دارايي هاي سرمايه اي و مالي
    پيوست شماره 3 - بودجه شركت هاي دولتي، بانك ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت
    پيوست شماره 4 - اعتبارات هزينه و تملك دارايي هاي سرمايه اي بر حسب برتامه


    

  قانون بودجه سال 1387 كل كشور
   
ماده واحده و جداول كلان منابع و مصارف بودجه
   پيوست شماره 1- اعتبار طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي
   پيوست شماره 2- درآمدها و واگذاري دارايي هاي سرمايه اي و مالي
   پيوست شماره 3- بودجه شركت هاي دولتي، بانك ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت

:.
:.
جمعه 29 فروردين 1393

تعداد بازديد از سايت: 55571104
تعداد بازديد زيرپورتال: 531844
اين زيرپورتال امروز: 482
تعداد بازديد اين صفحه: 50068
در امروز: 33316
اين صفحه امروز: 23
خانه | بازگشت |
مهمان (portalguest)


Powered By Sigma ITID.