ساير اطلاعات بودجه اي
:..
سایر اطلاعات بودجه ای

   مصوبات مرتبط با وزارت جهاد كشاورزي مصوب هيئت محترم دولت در دور اول سفرهاي استاني 
      ( به هنگام شده در تاريخ  9/10/91) :

        استان آذربايجان شرقي
        استان آذربايجان غربي
        استان اردبيل
        استان اصفهان
        استان ايلام
        استان بوشهر

        استان تهران 
        استان چهارمحال و بختياري
        استان خراسان جنوبي
        استان خراسان رضوي
        استان خراسان شمالي
        استان خوزستان
        استان زنجان
        استان سمنان
        استان سيستان و بلوچستان
        استان فارس
        استان قزوين
        استان قم
        استان كردستان
        استان كرمان
        استان كرمانشاه
        استان كهگيلويه و بويراحمد
        استان گلستان
 
       
استان گيلان
        استان لرستان
        استان مازندران
        استان مركزي
        استان هرمزگان
  
       
استان همدان
 
       
استان يزد
    


  مصوبات مرتبط با وزارت جهاد كشاورزي در دور اول سفرهاي استاني هيئت دولت به تفكيك واحد سازماني پيگيري كننده
      ( به هنگام شده در تاريخ  9/10/91) :

       معاونت امور برنامه ريزي و اقتصادي
       معاونت امور توليدات گياهي 
      
معاونت امور دام
       معاونت توسعه مديريت و منابع انساني
 
      
معاونت آب، خاك و صنايع
 
       
سازمان امور اراضي
       سازمان امور عشاير
       سازمان ترويج، آموزش و تحقيقات كشاورزي
       سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري
       سازمان حفظ نباتات
       سازمان دامپزشكي كشور
       سازمان شيلات ايران
       سازمان مركزي تعاون روستايي ايران
 
       دفتر امور زنان روستايي و عشايري
       موسسه تحقيقات شيلات ايران
       موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي
       شركت پشتيباني امور دام كشور
       بانك كشاورزي
       صندوق بيمه محصولات كشاورزي
       صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري بخش كشاورزي


   مصوبات مرتبط با وزارت جهاد كشاورزي مصوب هيئت محترم دولت در دور دوم سفرهاي استاني 
      ( به هنگام شده در تاريخ  9/10/91) :

        استان آذربايجان شرقي
        استان آذربايجان غربي
        استان اردبيل
        استان اصفهان
        استان ايلام
        استان بوشهر
 
       
استان تهران
        استان چهارمحال و بختياري
        استان خراسان جنوبي
        استان خراسان رضوي
        استان خراسان شمالي
        استان خوزستان
        استان زنجان
        استان سمنان
        استان سيستان و بلوچستان
        استان فارس
        استان قزوين
        استان قم
        استان كردستان
        استان كرمان
        استان كرمانشاه
        استان كهگيلويه و بويراحمد
        استان گلستان
 
       
استان گيلان
        استان لرستان
        استان مازندران
        استان مركزي
        استان هرمزگان
  
       
استان همدان
 
       
استان يزد
    


 
مصوبات مرتبط با وزارت جهاد كشاورزي در دور دوم سفرهاي استاني هيئت دولت به تفكيك واحد سازماني پيگيري كننده
      ( به هنگام شده در تاريخ  9/10/91) :

       معاونت امور برنامه ريزي و اقتصادي
       معاونت امور توليدات گياهي
 
      
معاونت امور دام
       معاونت توسعه مديريت و منابع انساني
 
      
معاونت آب، خاك و صنايع
       سازمان امور اراضي
       سازمان امور عشاير
       سازمان ترويج، آموزش و تحقيقات كشاورزي
       سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري
       سازمان حفظ نباتات
       سازمان دامپزشكي كشور
       سازمان شيلات ايران
       سازمان مركزي تعاون روستايي ايران
 
       موسسه تحقيقات شيلات ايران
       موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي
       شركت پشتيباني امور دام كشور
       صندوق بيمه محصولات كشاورزي
       صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري بخش كشاورزي   
مصوبات مرتبط با وزارت جهاد كشاورزي مصوب هيئت محترم دولت در دور سوم سفرهاي استاني 
      ( به هنگام شده در تاريخ  9/10/91) :

        
استان آذربايجان شرقي
        استان آذربايجان غربي
        استان اردبيل 

        استان اصفهان
        استان البرز
        استان ايلام
        استان بوشهر 
        استان تهران 
        استان چهارمحال و بختياري
        استان خراسان جنوبي

        استان خراسان رضوي
        استان خراسان شمالي 
        استان خوزستان

        استان زنجان
        استان سمنان
        استان سيستان و بلوچستان
       
استان فارس
        استان قزوين 
        استان كردستان
        استان كرمان
        استان كرمانشاه 
        
استان كهگيلويه و بوير احمد
        استان گلستان  
        استان گيلان
        استان لرستان
        استان مازندران
        استان مركزي 
        استان هرمزگان
        استان همدان
 
        استان يزد


 
مصوبات مرتبط با وزارت جهاد كشاورزي در دور سوم سفرهاي استاني هيئت دولت به تفكيك واحد سازماني پيگيري كننده
      ( به هنگام شده در تاريخ  9/10/91) :

       معاونت امور برنامه ريزي و اقتصادي
       معاونت امور توليدات گياهي
 
      
معاونت امور دام
       معاونت توسعه مديريت و منابع انساني 
       معاونت آب، خاك و صنايع
       سازمان امور اراضي

       سازمان امور عشاير
       سازمان ترويج، آموزش و تحقيقات كشاورزي
       سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري
       سازمان حفظ نباتات

       سازمان دامپزشكي كشور
       سازمان شيلات ايران
      
سازمان مركزي تعاون روستايي ايران
       موسسه تحقيقات شيلات ايران
       موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي
       شركت پشتيباني امور دام كشور
       صندوق بيمه محصولات كشاورزي 
       صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري بخش كشاورزي


   مصوبات مرتبط با وزارت جهاد كشاورزي مصوب هيئت محترم دولت در دور چهارم سفرهاي استاني 
      ( به هنگام شده در تاريخ  9/10/91) :

        
استان آذربايجان شرقي
        استان آذربايجان غربي
        استان اردبيل 

        استان اصفهان
        استان البرز
        استان ايلام
        استان بوشهر 
        استان تهران 
        استان چهارمحال و بختياري
        استان خراسان جنوبي

        استان خراسان رضوي
        
استان خراسان شمالي 
        استان خوزستان
        استان زنجان
        استان سمنان
        استان سيستان و بلوچستان
       
استان فارس
        استان قزوين 
        استان كردستان
        استان كرمان
        استان كرمانشاه 
        
استان كهگيلويه و بوير احمد
        استان گلستان  
        استان گيلان
        استان لرستان
        استان مازندران
        استان مركزي 
        استان هرمزگان
        استان همدان
 
       
استان يزد


 
مصوبات مرتبط با وزارت جهاد كشاورزي در دور چهام سفرهاي استاني هيئت دولت به تفكيك واحد سازماني پيگيري كننده
      ( به هنگام شده در تاريخ  9/10/91) :

       معاونت امور برنامه ريزي و اقتصادي
       معاونت امور توليدات گياهي
 
      
معاونت امور دام
       معاونت توسعه مديريت و منابع انساني 
       معاونت آب، خاك و صنايع
       سازمان امور اراضي

       سازمان امور عشاير
       سازمان ترويج، آموزش و تحقيقات كشاورزي
       سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري
       سازمان حفظ نباتات

       سازمان دامپزشكي كشور
       سازمان شيلات ايران
      
سازمان مركزي تعاون روستايي ايران
       موسسه تحقيقات شيلات ايران
       موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي
       شركت پشتيباني امور دام كشور
      
صندوق بيمه محصولات كشاورزي 
       صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري بخش كشاورزي

:.
:.
چهارشنبه 26 مهر 1396

تعداد بازديد از سايت: 121068982
تعداد بازديد زيرپورتال: 861350
اين زيرپورتال امروز: 348
تعداد بازديد اين صفحه: 37993
در امروز: 50913
اين صفحه امروز: 5
خانه | بازگشت |
مهمان (portalguest)


Powered By Sigma ITID.