معاونت برنامه ریزی و اقتصادی
چهارشنبه 26 مهر 1396 21:09:45
بيشتر
شرح وظايف معاونت امور برنامه ريزي و اقتصادي

شرح وظايف معاونت امور برنامه ريزي و اقتصادي

1- مطالعه ، بررسي ، تجزيه و تحليل لازم به منظور شناخت و تبيين نقاط ضعف و قوت، تهديدها، فرصتها، نيازها و اولويت هاي بخش كشاورزي و توسعه روستايي و عشايري.

 2- انجام بررسيهاي لازم بمنظور ارتقاء جايگاه بخش كشاورزي، توسعه روستاها و مناطق عشايري در اقتصاد ملي و برقراري روابط موزون با ساير بخش¬هاي اقتصادي كشور.

3- انجام بررسي¬هاي لازم به منظور برآورد نياز كشور به محصولات و فرآورده¬هاي كشاورزي با همكاري و مشاركت معاونت¬هاي ذيربط.

4- تهيه و تنظيم اهداف، راهبردها و سياستهاي كلان بخش كشاورزي، توسعه روستايي و مناطق عشايري و صنايع روستايي وكشاورزي در چار چوب وظايف وزارتخانه و برنامه توسعه كشور با مشاركت و همكاري واحدهاي ذيربط.

5- طراحي و استقرار نظامهاي آماري، اطلاعاتي و اطلاع رساني پويا و متناسب با بهره گيري از فناوريهاي نوين اطلاعاتي  به منظور توليد، جمع¬آوري، طبقه¬بندي، پردازش، مبادله و بهنگام سازي آمار و اطلاعات مورد نياز در سطوح زير بخشهاي مختلف بخش كشاورزي و توسعه روستايي و مناطق عشايري.

6- طراحي و استقرار نظام برنامه¬ريزي راهبردي بخش كشاورزي و توسعه روستايي و عشايري و صنايع مربوطه و هدايت واحدهاي استاني به منظور تهيه و تدوين برنامه¬هاي منطقه¬اي.

 7- تهيه و تدوين برنامه¬هاي ملي و منطقه¬اي باتوجه به محدوديت ها و ظرفيت هاي مناطق و اولويت هاي ملي و منطقه¬اي با همكاري واحدهاي ذيربط و نظارت بر اجراي برنامه ها.


 8- برنامه¬ريزي و تدوين سياستهاي مناسب به منظور دستيابي به امنيت غذايي با همكاري ساير وزارتخانه ها و مراجع ذيربط و تحقق توسعه پايدار بخش كشاورزي و روستايي و مناطق عشايري.

9- انجام اقدامات لازم به منظور بهبود و بهسازي فرآيندهاي پيش¬بيني، تهيه، تلفيق، تصويب، ابلاغ، تخصيص و توزيع بودجه وزارت در سطوح مختلف.

10- انجام بررسيها و اتخاذ تمهيدات لازم بمنظور تدوين نظام تخصيص و توزيع ملي و منطقه¬اي منابع و اعتبارات و تسهيلات بهينه سازي آن.

11- سياستگذاري و تدوين دستورالعمل هاي لازم در خصوص ايجاد اشتغال و كارآفريني در بخش كشاورزي با همكاري ساير معاونت ها و مؤ سسات و شركتهاي وابسته .

12- تدوين طرحهاي اشتغال زا و كارافريني با همكاري معاونت هاي ذيربط و مؤسسات و شركتهاي وابسته جهت ارايه به شورايعالي اشتغال و پيگيري تصويب و اجراء آن .

 13- ساماندهي بازار سرمايه و جذب و تشويق سرمايه گذاريهاي بخش كشاورزي.

14- برنامه¬ريزي و انجام اقدامات لازم به منظور جذب و هدايت اعتبارات و تسهيلات بانكي مورد نياز طرحها و برنامه¬هاي مصوب وزارت و حضور در مراجع ذيصلاح پولي و بانكي كشور بمنظور توجيه و دفاع از آنهاو پيگيري ابلاغ اعتبارات و تسهيلات مورد نياز و نظارت بر حسن اجراي آن .

15- برنامه¬ريزي لازم براي تنظيم بازار محصولات كشاورزي و تعيين قيمت تضميني بمنظور حمايت از توليد كنندگان بخش با همكاري و مشاركت واحدهاي ذيربط.

16- تهيه ،تنظيم وابلاغ سياستها ، خط مشي ها ، ضوابط و مقررات اعطاي تسهيلات ارزي و ريالي به توليد كنندگان ، بهره برداران و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي فعال در بخش كشاورزي وصنايع روستايي و خدمات مرتبط .

17- تعيين و اجراي سياستها و روشهاي حمايتي و بيمه¬اي بمنظور حمايت از توليد كنندگان، توليدات، تأسيسات و صنايع روستايي و تبديلي بخش كشاورزي و پيشنهاد يارانه هاي مورد نياز در راستاي اهداف توسعه صادرات و پرداخت خسارت به توليد كنندگان و بهره برداران خسارت ديده با هماهنگي و مشاركت واحدهاي ذيربط.

18 - انجام اقدامات لازم در جهت تقويت و توسعه صندوقهاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي و صنايع تبديلي و روستايي با مشاركت توليد كنندگان در راستاي حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي.

19- تهيه ، تدوين و پيشنهاد سياست ها ، استراتزيها و برنامه هاي مورد نياز توسعه صادرات محصولات كشاورزي در چارچوب اهداف طرح جامع توسعه صادرات كشور و پيگيري مصوبات ان در مراجع ذيربط و فراهم آوردن تسهيلات و امكانات و انجام هماهنگي ها و پيگيريهاي لازم براي توسعه صادرات محصولات و فراوردهاي كشاورزي و صنايع روستايي و خدمات فني و مهندسي مربوطه .

20- برنامه ريزي و انجام اقدامات لازم به منظورهدايت و جذب بودجه هاي سنواتي طرحها و برنامه هاي مصوب وزارت و حضور درمراجع ذيصلاح به منظور توجيه و دفاع از آنها و پيگيري ابلاغ اعتبارات مورد نياز و نظارت بر اجراي آن .

21- تهيه و تدوين دستورالعمل ها و آيين نامه هاي اجرايي مورد نياز .

22- تهيه و تدوين اسناد آمايش سرزمين با هدف توسعه بخش كشاورزي و مناطق روستايي و عشايري .

23- پيگيري و ايجاد هماهنگي لازم درجهت توسعه همكاريهاي اقتصادي با ساير كشورها و توسعه صادرات محصولات كشاورزي .

1
خانه | بازگشت |
مهمان (portalguest)


Powered By Sigma ITID.